Approved Papers

Adı - Soyadı

Bildiri Konusu

Abdullah Çelik

İmam Tirmizî’nin Hadis Usûlü İlmine Katkıları

Adem Arıkan

Es-Sevâdu’l-Azam’ın Fark Nüshaları ve Müellifleri Üzerine

Ahmet Cahid Haksever; Hayati Bice

Divan-ı Hikmet’te Kavram Haritası

Ali Yılmaz

Harizm’den Yükselen Ses: Nasır B. Abduseyyid el-Mutarrızî’nin İlmî Kişiliği ve Düşünce Yapısı

Alpaslan Ceylan

Türk Bengütaş (Şiveet Ulan)’daki Oğuz Damgaları İle Cunni Mağarasındaki Damga ve İşaretlerin Karşılaştırılması

 

Asil Şengün

Türkistan ve Çevresindeki Şehirlerde Nevruz Bayramına Özgü Gelenekler: Sümelek Kaynatma Geleneği

 

Aygün Akyol

Affection and Heart in The Conceptıon of Turkish Religion-A Review Based on Hodja Ahmet Yesevi

Burak Delican

21. Yüzyılda Türkistan Algısı; Eğitim Fakültesi Perspektifinden Bir Değerlendirme

Candan Nemlioğlu

Türkistan’ın Sanat Dünyasına İlham Kaynağı Olan Çiçeği Lâle

Cemil Hakyemez

Selefiliği Besleyen Temel Etkenler

Çağatay Koçar

“Millî Türkistan” Dergisinde Mustafa Çokay (1890-1941)

Esat Arslan

Veli Kayum-Han (1904-1993) ve “Millî Türkistan Davası ” (Pax-Turkistana Tezi)

Esma Öztürk

Hoca Ahmed Yesevî (Ö. 562/1167)’nin Dîvan-ı Hikmet’inde Allah-Kul Münâsebeti Açısından Dua ve Niyaz

Fatih Erkoçoğlu

Büyük Selçuklu Hakimiyetinde Mâveraünnehir

 

Ferda Olbak Mazak

Türkistanlı Rıfʻat Dâvud’un Kaleminden Türkistan (1924 -1925)

Gülbanu Koshenova

Kazakistan, Kızılorda Bölgesinde Türk Mezar Taşlarından Örnekler

H. Nurgül Begiç

Orta Asya Türk Tarihinde Keçecilik

Halil Çetin

Günümüz Kazak Halkının Çocuk Terbiyesinde Yesevi Kültürünün Etkisi ve İzleri

Halil İbrahim Kaya

Horasanlı Âlim Ebu Hamid el- Gazzali’nin İktisadi Düşünceye Katkıları

 

Hasan Basri Çakmak

Comparison of Cataract Treatments Recommended By Dioscorides and Subhan Qulı Khan

Hasan Yücel Başdemir

Farabi’nin İslam Düşüncesine Epistemolojik Katkısı           

Hilmi Karaağaç

Hakim es-Semerkandî’ye Göre Sevâdü’l-A’zam ve Diğerleri

Hüseyin Akyüz

Dârimî’nin Bazı Hadislerden Sonra Yaptığı Açıklamalar (Sünen Bağlamında Bir Değerlendirme)

Hüseyin Çelik

Ebû İshâk es-Sa’lebî’nin Katla’l-Kur’an’ı

 

İclal Arslan

Nur ad-Dīn Abd ar-Rahmān al-Jāmī and Al-Fawaed-Uz-Ziya'iya.- In Terms of Procedure -

İsmail Bulut

Nübüvvet Medeniyet İlişkisi 

Macid Yılmaz

Modern Toplumlarda Din Eğitiminin Gerekliliği/Zorunlu Oluşu Üzerine

 

Mariyam Yeziyeva Nehir

After Centuries: Turkistan ‘French Traveller  Hugues Krafft’s Photografts on Wowen In 1889-1899’.

Mehmet Azimli

Münbit Coğrafya Türkistan ve Ondan Neşet Eden Ordunun İlk Dönem İslam’ın Tarihine Katkısı  

Mehmet Çelenk

Kazakistan ve Orta Asya’da Ilımlı Dini Düşüncenin Geleceği

 

Mehmet Evkuran

Unstoppable Rise of Salafis, A Discussion on the Founding and Decomposing Power of Religion in the Turkish World

Mehmet Kamil Coşkun

Din Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Hikmet Geleneği (Deste-i Gül Örneği)

Mehmet Necmettin Bardakçı

İlk Müslüman-Türk Âlimi Abdullah İbn Mübârek’in Şairliği ve Zühdle İlgili Bazı Şiirleri

Mehmet Saffet Sarıkaya

Ebû İshak Zâhid es-Saffâr el-Buharî’nin (534/1139) Şahsında Hanefî/Mâturîdî Gelenekte Siyasî Anlayış

Mehmet Ümit

Tabsıratu’l-Avâm Adlı Eserde Hanefilerin Takdimi

Mevlüt Uyanık

Comparative Study of Ahmet Yesevi’s And Nurettin Topçu’s Concepts of Religion And Religiosity

Mücahit Akkuş

Divân-ı Hikmet’te Dil ve Üslup

Nasriddin Nazarov

Этникалық өзін-өзі тану тұрғысынан түркі халықтар философиясы

 

Nezahat Ceylan

Göçerlik ve Yerleşiklik Arasında Bir Bileşen; Fergana Vadisi

Nezaket Memmedli

Ahmed Yesevi’nin “Divan-i Hikmet”i ve Türk Tasavvuf Şiirinde Kuran Tasavvuru

Oktay Özgül

Göçerlik ve Yerleşiklik Arasında Bir Bileşen; Fergana Vadisi

 

Osman Aydınlı

Horasan-Maveraünnehir Bölgesi Âlimlerinden Hakîm es-Semerkandî’nin Mu'tezile’ye Yönelik Eleştirileri

Özden Kanter

İmâm Mâtürîdî’de Şirk Kavramı ve Türk- İslam Kültürüne Yansımaları

Ramazan Uçar

Din ve Değişim İlişkileri Bağlamında Türk-İslam Toplumları

Rukiye Kaya

Orta Asya Sanatı Ve Tekstillerinde Deve Figürü

Salih Aydemir

Anadolu’nun Gönül Fatihleri: Horasan Erenlerinin Urfa’daki İzleri

Selim Türcan

On the Characteristics of the Hanafi Tafsirs and Maturidi’s Tafsir

 

Tahir Orucov;

 Vaqif Orucov

Eski Türklerde - Hunlar ve Göktürklerde Eğitim-Terbiye Meseleleri

Tuğba Şener

Türkistan’da Yavaş Modaya Karşı Tüketici Yöneliminin Satın Alma Niyetine Etkisi

Yakup Coştu

The Turkish Religious Foundations (Diyanet) in Central Asian Turkish Republics

 

Yarkın Koçar

Migration and Identity: A Study of the Turkestani Diaspora in the United States of America

Yaşar Türkben

Ahmet Yesevi ve Yunus Emre’de Ölümsüzlük Düşüncesi

Yavuz Günaşdı

Türk Bengütaş(Şiveet Ulan)’Daki Oğuz Damgaları İle Cunni Mağarasındaki Damga ve İşaretlerin Karşılaştırılması

Yerlan Zhiyenbayev

Mağcan Cumabayev’in Eski Türkistan Adlı Şiirinin Tahlili 

Zehra Efe

Death and Funeral Ceremony in Ancient Turks